(1)
B├Ąchtold, H. U. Register. Zwa 2010, 20, 198-208.