(1)
B├Ąchtold, H. U. Register. Zwa 2010, 19, 459-475.