[1]
J. West, “The Myth of the Reformation, hg. von Peter Opitz, 2013”, Zwa, vol. 41, pp. 177–179, Nov. 2014.