Furcha, E. J. “Women in Zwingli’s World”. Zwingliana, vol. 19, no. 1, Jan. 2010, pp. 131-42, https://zwingliana.ch/index.php/zwa/article/view/507.